Si.To.Ro. s.r.o. Stavebná spločnosť
O spoločnosti Čo ponúkame Referencie
Stavebná
spoločnosť
s veľký dôraz na kvalitu používaných
výrobkov a poskytovaných služieb
a zároveň šetrný prístup
k životnému prostrediu
a Vašej peňaženke. ...
Strojový park Stavebná činnosť výstavba Stavebná činnosť rekonštrukcie Subdodávky Stavebniny

Geodetické zameranie stavby

Inžinierska geodézia rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

Geodetické zameranie stavby je potrebné uskutočniť pred začatím projektovania Vašej stavby. Geodetické zameranie stavby, konkrétne polohopisný a výškopisný plán, slúži projektantovi na správne naplánovanie výstavby a tým eliminácii prípadných nedostatkov. Geodetické zameranie stavby v rámci polohopisného a výškového plánu zameria polohu a výšku bodov, ktoré ohraničujú merané územie, alebo objekt. Ide o zameranie inžinierskych sietí, oplotenia, stromov, stavieb, komunikácií, prípadne ďalších objektov a hranice dotknutých parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností.

Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pre Vás zabezpečí nasledovné geodetické práce týkajúce sa výstavby:

predrealizačné geodetické merania

 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na výkup pozemkov
 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na pozemkové úpravy
 • polohopisné a výškopisné geodetické zameranie stavby
 • vytýčenie stavebných objektov
 • návrh a realizácia vytyčovacích sietí
 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

porealizačné geodetické merania

 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na zameranie stavby pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia
 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na zlúčenie nehnuteľností
 • Geodetické zameranie stavby - geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • Geodetické zameranie stavby - geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. pre Vás zabezpečí aj iné potrebné geodetické zamerania podľa Vašich požiadaviek a potrieb výstavby.

Pre geodetické zameranie stavby týkajúce sa investičnej výstavby je potrebné dodať nasledovné materiály:
 1. Názov katastrálneho územia a lokality, v ktorej sa geodetické práce budú vykonávať
 2. Projektovú dokumentáciu stavby v analógovej alebo v digitálnej forme
 3. Popis požadovaných geodetických prác
Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. Vám na základe dodaných materiálov vypracuje geodetické zameranie stavby a odovzdá 3 ( v prípade požiadavky i viac) rovnocenné originály geometrického plánu úradne overené príslušnou správou katastra.

Vyhotovené geodetické zameranie a geodetické práce overuje autorizovaný geodet a kartograf, člen Komory geodetov a kartografov, ktorá zabezpečuje pravidelné vzdelávanie svojich členov. Stavebná spoločnosť Si.To.Ro. zabezpečí pre Vás služby kvalitných geodetov, ktorých znalosť aktuálnej situácie katastra nehnuteľností a dlhoročná prax sú zárukou, že vyhotovené geodetické zamerania a práce budú použiteľné na právne úkony, prípadne iné potrebné účely.
Stránky www.sitoro.sk prevádzkuje stavebná spoločnosť Si.To.Ro. s.r.o.
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.